< nazaj na forum

24. februar 2009 / Zakonodaja / Vojni veterani

Zakon o vojnih veteranih - ZVV

V primeru, da vas v zvezi z zakonom zanima še kaj dodatnega, lahko z dodajanjem komentarjev postavite vprašanje drugim uporabnikom.

Komentarji

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. SILVESTER BEIGOT , 13.08.2012 22:32
ocena (2)
se strinjamse ne strinjam
vprašanja?

Kot je že nekdo napisal,pogrešam odgovore na zastavljea vprašanja in komentarje!
Vsaj beseda predsednika bi bila dobrodošla,lahko bi nas večkrat seznanil o dogajanjih okrog naših pravic?

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. SILVESTER BEIGOT , 13.08.2012 22:23
ocena (8)
se strinjamse ne strinjam
Ukinitev plačevanja dodatnega zavarovanja!

S 1.1.2013 nam bodo prenehali plačevati še dodatno zavarovanje,tako,da se mi zdi brez veze,da sem še vojni veteran,saj nimam od tega nič več kot drugi državljani slovenije,ki so med osamosvojitveno vojno bili doma.
Občutek imam,da je tudi združenje nemočno,da nam lahko tako enostavno jemljejo kar vse po vrsti,zato sem se odločil,da izstopim iz članstva tega združenja in se na upravni enoti izpišem da sem vojni veteran,da me ne bo sram,ko mi jemljejo pravice,ki sem si jih pridobil,za zasluge med osamosvojitveno vojno!

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 12.08.2012 12:24
ocena (2)
se strinjamse ne strinjam
MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - IV.del:

Glede na vse že zapisano v I,II, in III.delu sem ob pismenem pozivu s strani UE Izola z dne 27.06.2012 in ob dejstvu, da sem se zglasil 7 dan, torej še pravočasno na UE Izola, zaradi vsega navedenega tudi ugovarjal in protestiral z nestrinjanjem krivičnih in diskriminatornih postopkov in odvzema že davno zagotovljenih pravic. Takrat na licu mesta mi ni bil izdan za ta ustno izražena jasna stališča in koncizno izražene misli, prav noben zapisnik.

Zato sem na zadnji dan 03.08.2012 zakonskega 15 dnevnega roka napisal pritožbo in jo oddal na PTT in jo s povratnico naslovil na UE Izola.

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA Izola
Cesta v Pregavor 3a, 6310 Izola

MINISTRSTVO ZA DELO IN DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja

Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana

Številka:130-72/2012
Datum: 06.08.2012

ZADEVA: ... - odstop pritožbe

Na podlagi 245.člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,št.24/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 ZUS-1, 126/2007, 65/2008,47/2009-odl.US,48/2009-popravek, 8/2010), vam odstopamo spis št.130-72/2012, s pritožbo ...,Ulica..,Izola, zoper odločbo Upravne enote Izola št.130.72/2012 dne 17.17.2012.
Pritožba je dovoljena in pravočasna, vložila jo je upravičena oseba.
S spoštovanjem,
Vilma Klančar Saksida
Vodja oddelka za obče zadeve, okolje in prostor

Vročiti
1. Naslov - priporočeno
2.... Ul. Izola - navadno

Zato še enkrat vsem svetujem, da preberete vse že zapisano pod III.delom

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 12.08.2012 11:59
ocena (0)
se strinjamse ne strinjam
MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - II.del:

BOBU BOB
Ladislav Lipič, predsednik Združenja veteranov vojne za Slovenijo: "Veteranov preprosto ni mogoče politično ločevati, saj jih je nedeljivo v celoto povezala zgodovina."
Ponedeljek, 9. julij 2012
web.vecer.com/portal...0905804245

* že obstoječe pravice se bodo po novem lahko priznavale vojnim veteranom tudi po izpolnjenem 55 letu, a vendar le pod pogojem, če posameznik ne dosega postavljene višine cenzusa prejemkov pri 497,15 €, za vse druge vojne veterane pa bodo morali trajno za uveljavitev teh pravic, plačevati sami in tako postajamo svojim državljanom, vključno s politično vrhuško, vedno bolj neprijazna država in novimi neenakostmi, ki jih ustvarja vladajoča klika...

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA IZOLA

Številka: 130-72/2012
Datum: 17.07.2012

Upravna enota Izola izdaja po uradni dolžnosti na podlagi drugega odstavka 231.člena Zakona za uravnoteženje javnih financ(Uradni list RS,št.40/2012) in 22.člena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št.59/06-UPB 2), v zadevi pravice do zdravstvenega varstva, naslednjo

ODLOČBO

1.Vojnemu veteranu ...ne pripada pravica do zdravstvenega varstva od 01.01.2013
2.Odločba UE Izola, št.130-86/2008 z dne 31.07.2008, se z dnem 01.01.2013 razveljavi,
3.Posebni stroški niso zaznamovani

Obrazložitev:
... je bila z odločbo Upravne enote Izola, št.130-86/2008 z dne 31.07.2008, priznana pravica do zdravtvenega varstva.

Na podlagi 100.člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF), ki spreminja 6.člen Zakona o vojnih veteranih, ima pravico do varstva vpjni veteran, ko dopolni 55 let starosti ali je pri njemu nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti.

Po 101.členu ZUJF, ki spreminja 15.člen Zakona o vojnih veteranih, se vojnemu veteranu zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, če prejema veteranski dodatek ali če izpolnjuje pogoje za pridobitev veteranskega dodatka.

ZUJF v prvem odstavku 231.člena določa, da se upravičencem, vojnim veteranom, ki so bili na dan 31.05.2012 upravičeni do pravice plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja po zakonu, ta pravica zagotavlja do 01.01.2013.

Na podlagi drugega odstavka 231.člena ZUJF upravne enote odločijo v postopku, uvedenem po uradni dolžnosti, ali upravičenci do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, od 01.01.2013 dalje izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice po tem zakunu. Z odločbo, izdano v tem postopku, upravna enota razveljavi odločbo o tej pravici, priznani na podlagi Zakona o vojnih veteranih, če ugotovi, da vojnemu veteranu po tem zakunu ta pravica od 01.01.2013 ne pripada.

Nadalje organ prve stopnje ugotavlja, da ... še ni dopolnil 55 let starosti in ni trajno popolnoma nezmožen za delo, kar se ugotavlja po poteku postavljenega sedemdnevnega roka v katerem je bila stranka vabljena z namenom, da predloži ustrezna dokazila, zato ... v skladu z zgoraj navedeno pravno podlago pravica do zdravstvenega varstva od 01.01.2013 ne pripada.

V postopku nisoi nastali posebni stroški, ki bi bremenili organ oziroma stranko, zato je upravni organ v skladu s prvim odtavkom 118.člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l.RS,št.24/06 - UPB2, v nadaljevanju:ZUP) odločil, kot je navedeno v 3.točki izreka te odločbe.

Na podlagi navedenih razlogov in ugotovitev je bilo odločeno kot je navedeno v izreku te odločbe.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15.dni od vročitve na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik na upravni enoti Izola ali pošlje po pošti na naslov Upravna enota Izola, 6310 Izola, Cesta v Pregavor 3a.

Ta odločba in morebitna pritožba sta takse prosti po 108.členu Zakona o vojnih invalidih v zvezi z 29.členom Zakona o vojnih veteranih.

Postopek vodil:Matjaž Hribernik
Vodja oddelka za obče zadeve, okolje in prostor
Vilma Klančar Saksida

Vročiti: ... z osebno vročitvijo

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Goran Berkopec , 09.08.2012 10:20
ocena (5)
se strinjamse ne strinjam
Zdravstveno zavarovanje vojnih veteranov

Spoštovani veterani vojne za Slovenijo!

S sprejemom ZUJF želita vlada in DZ RS vojnim veteranom, ki ne dosegajo cenzusa za veteranski dodatek odvzeti praktično vse pravice, ki jim pripadajo po zakonu o vojnih veteranih.

Vendar brez panike!

V želji varčevanja na vseh področjih je vlada in DZ RS naredil več napak, določila ZUJFa, ki se nanašajo pravice vojnih veteranov pa so v neskladju z Ustavo RS.

Začetek postopkov pri upravnih enotah za ugotavljanje pravic vojnim veteranom, katerim so bile te pravice priznane po Zakonu o vojnih veteranih pred sprejemom ZUJF nimajo zakonske podlage.
ZUJF bi lahko veljal (če se krši ustavno načelo enakosti pred zakonom) edino za tiste vojne veterane, ki do sprejema ZUJF-a niso izpolnjevali pogojev za pridobitev pravic po Zakonu o vojnih veteranih.

Za vse ostale, ki so jim že bile s pravnomočno odločbo pravice priznane pa ne, ker s tem posega v pridobljene pravice.

Tako pravi 155. člen ustave RS, ki se glasi:

155. člen
(prepoved povratne veljave pravnih aktov)

Zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. Samo zakon lahko določi, da imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice.

Seveda pa je najpomembnejše to da se na začetek postopka ugotavljanja pravic po ZUJFu pritožite. Prav tako se morate pritožiti na odločbo upravnega organa s katerim vam bojo poskušali odvzeti zakonito pridobljene pravice.

Pritožbo je najbolje oddati ustno na zapisnik na upravni enoti ki vam je odločbo poslal, ker vas mora upravni delavec obvestiti o vseh vaših pravicah v zvezi s tem in to mora biti podrobno zapisano v zapisniku. Če bo upravni delavec karkoli izpustil kar je v vašo korist bo upravno sodišče v nadaljevanju postopka odločilo v vašo korist.

Mogoče je to priložnost, da veterani ponovno pokažemo da se ne damo in da se zavzemamo za pravno državo.

Lep pozdrav vsem!
Goran

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. JOŽEF SREBOTNJAK , 06.08.2012 11:58
ocena (7)
se strinjamse ne strinjam
Zdravstveno zavarovanje

Ja res žalostno,da nam bodo ukinili plačilo dodatnega zavarovanja.Sedaj pa res ne vem ali so nam ukradli Slovenijo ali pa se nismo borili proti pravemu sovražniku.No to slednje bi se znalo pokazati čez pribljižno 60 do 70 let.Sreča,da takrat ne bom več rabil zdravstva.V sedanjosti pa tudi ne rabim takega UTRUJENEGA vodstva,ki je pozabilo vse obljube,pa če že obljube, ne bi smeli nikdar pozabiti,da so na položajih predvsem zaradi veteranov,ki v tistih časih niso kalkulirali,kaj se jim bolj izplača, ampak so vedeli, da je to edina prava pot.Pravijo,da imamo volitve,žal pa Slovenci volimo,kot da imajo ti naši voditelji dosmrtni mandat.
Bil bi čas za spremembe.Vodstvo veteranov pozivam,da se naj zavzamejo za svoje člane,četudi na račun kakšne proslave ali izleta.
lep dan
razočarani veteran

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. JOŽEF SREBOTNJAK , 06.08.2012 11:57
ocena (3)
se strinjamse ne strinjam
Zdravstveno zavarovanje

Ja res žalostno,da nam bodo ukinili plačilo dodatnega zavarovanja.Sedaj pa res ne vem ali so nam ukradli Slovenijo ali pa se nismo borili proti pravemu sovražniku.No to slednje bi se znalo pokazati čez pribljižno 60 do 70 let.Sreča,da takrat ne bom več rabil zdravstva.V sedanjosti pa tudi ne rabim takega UTRUJENEGA vodstva,ki je pozabilo vse obljube,pa če že obljube, ne bi smeli nikdar pozabiti,da so na položajih predvsem zaradi veteranov,ki v tistih časih niso kalkulirali,kaj se jim bolj izplača, ampak so vedeli, da je to edina prava pot.Pravijo,da imamo volitve,žal pa Slovenci volimo,kot da imajo ti naši voditelji dosmrtni mandat.
Bil bi čas za spremembe.Vodstvo veteranov pozivam,da se naj zavzamejo za svoje člane,četudi na račun kakšne proslave ali izleta.
lep dan
razočarani veteran

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 03.08.2012 14:48
ocena (2)
se strinjamse ne strinjam
MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - III.del:

Za vse tiste, ki se jim izteka 15 dnevni termin za ugovor na odločbo UE bi jim svetoval, da ga vsekakor napišejo in pravočasno ter priporočeno oddajo na PTT. Ob tem pa ni potrebno poudariti, da lahko na prste ene roke naštejemo vse tiste, ki so nam bili pripravljeni nuditi pomoč. Med temi žal tudi ni naše krovne organizacije ZVVS, kjer imajo sicer objavljene ugovore za upokojence in vojne veterane za pokojnine in se ju dobi tukaj:
http://www.zvvs.si:82/?stran=novica&id=938
http://www.zvvs.si:82/datoteke/Ugovor%20vojni%20veterani_1.doc
Prav nič pa ni rečeno o vsemu že zapisanemu, saj je očitno zakonodajalec izbral zelo lep termin o obveščanju in izročanju novih odločb, saj so sedaj med drugim tudi sodne počitnice. Pomislite, da za zapisan ugovor na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je potrebno odvetniku odšteti tudi 500€. Ob takšni družbeni klimi, pa je zato povsem na mestu vprašanje, kdo bo, sploh in če, vojne veterane zaščitil?

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja gospod franko sergaš , 31.07.2012 17:38
ocena (5)
se strinjamse ne strinjam
MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE

SRAMOTA!!!!

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. JANEZ BURNIK , 25.07.2012 17:10
ocena (10)
se strinjamse ne strinjam
MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE

Sedaj ko smo starejši in bomo večkrat pri zdravniku so nam ukinili dodatno zavarovanje, pa naj še kdo reče, da se nismo boril zastonj! HVALA-ZUJF (zakon za uravnoteženje javnih financ)
p.s.rad bi šel na poceni kosilo (v državni zbor ), me povabi kak poslanec ali minister in mi osebno pove zakaj nimam več zakonski pravic veterana vojne za slovenijo ! Janez Burnik

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 05.07.2012 23:14
ocena (1)
se strinjamse ne strinjam
MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE

VOJNI VETERANI

Poznam veliko ljudi, ki so sodelovali pri osamosvojitvi in si še vse do danes niso uredili statusa vojnega veterana. Bodisi, da je krivda v slabih evidencah na MORSu, vseh takrat sodelujočih ali tudi v počasnosti ter kompliciranju upravnih organov. Da to drži je krivda tudi v večkratnem spreminjanju samih pogojev za pridobitev statusa vojnega veterana, saj je ob sprejemanju zakona veljalo, da naj bi imel pravico do statusa samo tisti, ki je sodeloval strogo v vojnih operacijah. Kasneje so ob dopolnitvah in spremembah zakona uvedli tudi spremembe, ki tako veljajo za vse sodelujoče od 26.06.1991 do 18.07.1991. Tudi zaradi tega, ker je posamezna pridobitev pravic, ki izhajajo iz sodelovanja, zgolj in samo predmet vsakega posameznika in ni kolektivna, da bi se priznavala avtomatsko takrat sodelujočim. Problem je tudi v sami organiziranosti veteranov, saj naj bi bila veteranska organizacija skrbela tudi za svoje članstvo, tako pa so nekateri člani prepuščeni sami sebi. Veliko je namreč tudi takšnih, ki so ob sedanjih težkih kriznih časih na robu preživetja ali v hudih življenjskih stiskah, pa tudi zaradi brezbriznosti zakonodajalca, niti ne vedo, da bi lahko zaprosili za socialno pomoč.

Pa četudi tukaj govorimo o veteranskih organizacijah, ki so vse prevečkrat zgolj same sebi namen, ne pa tudi mesto, kjer bi pomagali svojim članom ali še bodočim članom. Tako bi morale organizacije pomagati vsem tistim, ki si še do danes, zaradi zgoraj naštetega, še niso uspeli uredili svojih statusov ter s dobrodelnimi in drugimi prostovoljnimi akcijami pomagati vsem tistim ali njihovim družinam, ki so se znašli na robu.

Žal nekaterih zaradi bolezni, ni več med nami in njihove družine še vse do danes, kjub temu, da so njihovi možje in očetje sodelovali v osamosvojitvi Slovenije, še nimajo urejenih njihovih statusov, kar bi jim lahko uredili posthumno, da se ob že povedanem ne ustvarjajo nove krivice. Predvsem pa bi, kot že zgoraj omenjeno, lahko oblikovali poseben krizni sklad, v katerega bi lahko vlagali vsi zainteresirani in tako pomagali vsem članom vojnim veteranom in njihovim družinam.

In verjemite, da bi prav na takšen način najbolj prispevali k miru in sožitju med vsemi generacijami:

VOJNI VETERANI

2. člen

Vojni veteran je:

– oseba, ki je sodelovala v bojih za obrambo slovenske severne meje v letih 1918 in 1919 (v nadaljnjem besedilu: borec za severno mejo) in slovenski vojni dobrovoljec iz vojn 1912-1918 (v nadaljnjem besedilu: vojni dobrovoljec), in ji je status borca za severno mejo ali vojnega dobrovoljca priznan z odločbo pristojnega državnega organa;

– državljan Republike Slovenije, ki je bil kot pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6.4. do 17. 4. 1941 odpeljan v ujetništvo;

– borec in drug udeleženec narodnoosvobodilne vojne (v nadaljnjem besedilu: NOV) Slovenije, ki mu je čas udeležbe v NOV do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vštet v pokojninsko dobo v dvojnem ali dejanskem trajanju ali mu je bilo na tej podlagi podeljeno državno odlikovanje, oziroma, ki udeležbo v NOV Slovenije dokaže z drugo javno listino;

– državljan Republike Slovenije, ki mu je čas udeležbe v NOV v drugih delih nekdanje Jugoslavije do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vštet v pokojninsko dobo v dvojnem trajanju;

– državljan Republike Slovenije, ki mu je čas, prebit v oboroženih formacijah antifašističnega gibanja ali v oboroženem antifašističnem boju v drugih deželah in v zavezniških vojskah do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dvojno štet v pokojninsko dobo;

– pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije, policist, operativni delavec kriminalistične in obveščevalno varnostne službe, oboroženi pripadnik narodne zaščite ter pripadnik enot za zveze republike in občin, ki je v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26.6. do 18. 7. 1991 opravljal dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije.

2.a člen

Vojni veteran po tem zakonu je tudi član Predsedstva Republike Slovenije in član republiške koordinacijske skupine in podskupine, ki je to dolžnost opravljal v času vojaške agresije na Republiko Slovenijo od 26.6. do 18. 7. 1991.

Ne glede na pogoje iz šeste alinee prejšnjega člena je vojni veteran tudi oseba, ki je v obdobju od 17. 5. 1990 do 25. 6. 1991 opravljala dolžnosti organizatorja manevrske strukture narodne zaščite ter oseba, ki je po odločitvi organizatorja manevrske strukture narodne zaščite v tem obdobju opravljala naloge narodne zaščite, med katere je potrebno šteti tajno zbiranje, varovanje in hrambo orožja, streliva in vojaškega materiala oziroma vojaških ali obrambnih dokumentov v zasebnih oziroma neuradnih prostorih in lokacijah ter izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti.

Za organizatorja manevrske strukture narodne zaščite se šteje oseba, ki je v obdobju iz prejšnjega odstavka opravljala funkcijo republiškega sekretarja za obrambo, republiškega sekretarja za notranje zadeve, republiškega in pokrajinskega načelnika narodne zaščite, namestnika in pomočnika republiškega in pokrajinskega načelnika narodne zaščite, občinskega načelnika narodne zaščite ter oseba, ki je bila po odločitvi pristojnega organa za notranje zadeve določena za organiziranje manevrske strukture narodne zaščite v okviru organov za notranje zadeve.

Za pripadnika manevrske strukture narodne zaščite se šteje tudi nosilec znaka z napisom; RS, MSNZ, ONZ, 1990 na sprednji strani in z datumom, 17. 5. 1990 ter številkami 001 do 126 na hrbtni strani.

Ne glede na pogoje iz šeste alinee prejšnjega člena je vojni veteran tudi delavec organov za notranje zadeve, ki je ob osamosvojitvi Republike Slovenije v času od 26. 6. 1991 do 18. 7. 1991 kot pripadnik policijskih enot opravljal naloge, povezane z borbenimi dejstvi in delovanjem zvez policije, kriminalistične službe in varnostno-obveščevalne službe.

Vojni veteran je tudi pripadnik bivše Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljevanju: JLA), ki je po nalogu pristojnih organov Republike Slovenije od 17. 5. 1990 do 18. 7. 1991 izvajal vojaške, obveščevalne in protiobveščevalne naloge v korist Republike Slovenije.

Vojni veteran po tem zakonu ne more biti oseba, ki je prestopila iz JLA, pa ni bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih, oseba, ki ni prestopila iz JLA na podlagi poziva Predsedstva Republike Slovenije o prestopu pripadnikov JLA do določenega roka ter oseba, ki je v času agresije na Republiko Slovenijo redno služila vojaški rok ali je bila na civilnem služenju vojaškega roka, razen če je bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih.

3. člen

Vojni veteran je tudi pripadnik narodno revolucionarne organizacije – TIGR v obdobju od septembra 1927 do 13. 5. 1941.

Oseba iz prejšnjega odstavka uveljavi status vojnega veterana po določbah zakona o splošnem upravnem postopku pri organu, ki odloča po tem zakonu na prvi stopnji.

4. člen

Ne glede na 1. in 2. člen tega zakona se za vojnega veterana ne šteje oseba, ki je prostovoljno ali poklicno sodelovala na strani agresorja.
zakonodaja.gov.si/rp...O3819.html

VARČEVANJE PRIZADELO VETERANE

MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE

* Ukinitev pravic do zdraviliškega zdravljenja
* Zvišanje starosti za uveljavitev pravic na 55 let
* Omejitev zagotavljanja zdravstvenega varstva
* Zamik izplačil prejemkov po vojni zakonodaji
http://tvslo.si/predvajaj/varcevanje-prizadelo-veterane/ava2.139447914

BOBU BOB
Bernard Brščič, ekonomist: "Ni čisto nič več argumentov, zakaj ohraniti priviligirane pokojnine veteranom za domovinsko vojno 1991, če se režejo borcem NOB."
Petek, 15. junij 2012
web.vecer.com/portal...1505796807

REPUBLIKA SLOVENIJA
Upravna Enota Izola

Številka 130-72/2012
Datum:27.06.2012

ZADEVA: Vabilo za udeležbo v postopku ugotavljanja o pravici do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja od 01.01.2013 dalje

Upravna enota Izola je na podlagi drugega odstavka 231.člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni last RS, št.40/2012), dolžna po uradni dolžnosti uvesti postopek ugotavljanja o vaši pravici do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za čas od 01.01.2013.

Na podlagi evidence vojnih veteranov se ugotavlja, da starostnega pogoja 55 let po spremenjenem 6.členu Zakona o vojnih veteranih, do vključno dne 31.12.2013 ne boste izpolnjevali, o morebitnem nastanku trajne popolne izgube delovne zmožnosti (ugotovljene v postopku ZPIZ) pa nimamo podatkov.
Zato v a s p o z i v a m o, da nam v roku 7 dni od prejema tega vabila predložite ustrezna dokazila o morebitnem uvedenem postopku ugotavljanja vaše trajne popolne izgube delovne zmožnosti.
Po poteku zgoraj navedenega roka bomo o vaši pravici do dodatnega zdavstvenega zavarovanja za šas od 01.01.2013 dalje, odločali na podlagi uradnih evidenc, vaših morebitnih dokazil in veljavnih predpisov.

Republika Slovenija
Upravna Enota Izola

OBVESTILO

Na podlagi 100.člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št.40/2012 v nadaljevanju ZUJF, ki spreminja 6.člen Zakona o vojnih veteranih, ima pravico do varstva vojni veteran, ko dopolni 55 let starosti ali je pri njemu nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti.

Po 101.členu ZUJF, ki spreminja 15.člen zakona o vojnih veteranih, se vojnemu veteranu zagotavlja plačilo zdravstvenbih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, če prejema veteranski dodatek ali če izpolnjuje pogoje za pridobitev veteranskega dodatka.

ZUJF v prvem odstavku 231.člena določa, da se upravičencem, vojnim veteranom, ki so bili na dan 31.05.2012 upravičeni do pravice do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja po zakonu, ta pravica zagotavlja do 1.1.2013.

Na podlagi drugega odstavka 231. člena ZUJF upravne enote odločijo v postopku, uvedenem po uradni dolžnosti, ali upravičenci do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, od 1.1.2013 dalje izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice po tem zakonu. Z odločbo, izdano v tem postopku, upravna enota razveljavi odločbo o tej pravici, priznani na podlagi Zakona o vojnih veteranih, če ugotovi, da vojnemu veteranu po tem zakonu ta pravica od 1.1.2013 ne pripada.

* sedaj nam tako retroaktivno ukinjajo že dane in pridobljene pravice, ki so bile nam bile priznane ob nastopu starosti 50 let in tako postajamo svojim državljanom, vključno s politično vrhuško, vedno bolj neprijazna država...zaskrbljuje pa tudi to, da na uradnem dokumentu ni obvezujočega Pravnega pouka, saj potemtakem tudi ni možno podati ugovor ali pa Ustavni spor, tako, kot ga te dni zaradi kršenja njihovih pravic, vlagajo mnogi prizadeti...

VAE SOLI!
Gorje tistemu, ki je sam!

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Tabu48 , 09.05.2012 18:54
ocena (10)
se strinjamse ne strinjam
Zakon o urejanju javnih financ 2012 !

Pozdravljeni ,

a mogoče kdo od pristolnih na ZVVS spremlja potek predlaganih sprememb ZVV še posebej v tistem delu , kjer bo status vojnega veterana pridobil tisti , ki bo izpolnil 55 let ( sedaj 50 let ) . Kako bo s pridobljeniomi pravicami in statusi - mogoče veteranski dodatek .. itd . Prosim za stališče predsednika .

LP, Veteran iz MB

PRIJAVA V UREJANJE
PODATKOV ČLANA

je z 28.2.2022 prestavljeno v novo, moderno responsive aplikacijo,
do katere dostopate na spodnji povezavi:

Prijava v Aplikacijo >>> ZVVS ČlanForum
Koristne informacije, aktualne teme
Peticije
Podpisovanje peticij o aktualnih temah
Veteran
Glasilo Veteran
Spomini 1991
Spomini na osamosvojitveno vojno
Mediji o nas
Časopisni izrezki, članki, ...
Kazalo strani
Prikaz drevesne strukture spletne strani
Kontakti
Pokličite nas, pišite nam ...

Izberi kategorijo

Proslave

Srečanja

Pohodi

Šport

Rezultati

Pozivi

Komemoracije

Vabila

Obvestila

Napovedniki

Razpisi

Svečanosti

Usposabljanje

Poročila o delu

Izberi vse

skupaj št. pogledov strani: 51092
št. pogledov trenutnega uporabnika: 47514
Slovenska Vojska Zaposlimo

ZVVS, Rojčeva ulica 16, p.p. 2780, 1110 Ljubljana, Telefon: 01 524-17-84, Telefaks: 01 524-26-88, E-pošta: zveza@zvvs.si

© 2008 ZVVS, Vse pravice pridržane!Avtorji / DisclaimerPravno obvestilo / LegalOblikovanje: potres izdelava spletnih strani in grafično oblikovanje

strežnik: ZVVS.si@zvvs.si | strežniški datum in čas: 21.05.2022 14:43:17 | čas izdelave strani: 0,441s